การจัดทำถังขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่  4.โรงเรียนบ้านนากับแก้  จัดทำถังขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เนื่องจากปริมาณขยะอินทรีย์ อาทิเช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ เศษผัก ฯลฯ ถือว่าเป็นขยะที่เกิดขึ้นมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 60 ของปริมาณขยะทั้งหมด