ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพังโคน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลพังโคน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูงานเรื่องการเพิ่มข้อมูลทางเว็บไซต์และการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภารัฐ (ITA) พร้อมทั้งการจัดการกองทุนออมวันละบาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ