ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของ ศพด. ในสังกัด อบต.ดงมะไฟ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะทำงานประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศพด.ในสังกัดอบต.ดงมะไฟ ออกประเมินความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามแบบประเมินตนเอง(Thai Stop Covid Plus)และให้คำแนะนำกับคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (covid-19)