สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 3 พ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ อบคต.ดงมะไฟ