เจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะไฟ ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด Covid-19

วันที่28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ปลัด/รองปลัด/หน.ส่วนราชการ/พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ออกตรวจและสำรวจ สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (Covid-19)