โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการกองการศึกษา