โครงการขุดลอกหนองกุดขี้เหล็กสาธารณประโยชน์ บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)