แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงมะไฟ