โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10