กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดสกลนครกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสหระเกียรติ จึงขอเชิญหานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน