การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมะไฟ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 โดยนายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร รองนายก อบต.ดงมะไฟ ประธานในที่ประชุม ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมะไฟ ประชุมเพื่อพิจารณา (1)การปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ (2) การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ  คลิก