เจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะไฟ เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 2 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร อบต.ดงมะไฟได้มอบหมายบุคลากรใน อบต.เข้าร่วมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ได้อนุญาติเจ้าหน้าที่ คือนายทวีศักดิ์  คำคุณเมือง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีอุปสมบทฯ  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นแบบอย่างในการสร้างค่านิยม ทัศนคติในการปฏิบัติราชการอย่างซื้อสัตย์สุจริต โดยนำเอาคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา มาใช้ในการปฏิบัติงาน