การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงาน อบต.ดงมะไฟ พร้อมทั้งหอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ปี 2562 ในการประชุม รองนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ให้ได้คะแนนมากกว่าปีแล้วมา