ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ของประกันสังคม

ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ของประกันสังคม

https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/f8b35b125786b10f46bbffc33cc7c2c2.pdf