ประชุมชี้แจงแนวทาง และร่วมประชาคมหมู่บ้านการขยาน้ำประปาภูมิภาค บ้านนาแก หมู่ ๔

ประชุมชี้แจงแนวทาง และร่วมประชาคมหมู่บ้านการขยาน้ำประปาภูมิภาค บ้านนาแก หมู่ ๔