รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้