เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565