เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565