เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565