ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประ