มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย