กิจกรรม KICK OFF โครงการ ” ๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

กิจกรรม KICK OFF โครงการ ” ๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”