ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖