โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลโดยการพัฒนาความสามารถด้านการเป็นมัคคุเทศก์
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้อง
  3. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
  5. เพื่อสร้างมัคคุเทศก์หลากหลายช่วงอายุให้กับชุมชน

ภาพกิจกรรม