เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อบต.ดงมะไฟ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารราชการที่นี่

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอฯรับเบี้ยคนพิการปี62
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์


ระกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563