41รายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี 2563

041รายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี อบต.ดงมะไฟ 2563

บันทึกฯ สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี อบต.ดงมะไฟ 2563 รอบ 12 เดือน

41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประ

ตารางแสดงรายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี อบต.ดงมะไฟ 2563 จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

อ้างถึง รายงานผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งมีการพัฒนาด้านการปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ ที่เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อย่างต่อเนื่อง

1-63

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

อ้างถึง รายงานผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งมีการพัฒนาด้านการปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ ที่เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อย่างต่อเนื่อง