39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

ตารางแสดงข้อมูลสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อ้างอิงข้อมูลมาจากระบบรายงานและติดตามประเมินแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต (E-plan NACC)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

ส่วนที่ 1

 

ส่วนที่ 2

ส่วนที่3

เอกสารแนบ ขยายเวลาแผน ป.ป.ช.