หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

025
0252

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

O27

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร

O27-2

 

การพัฒนาบุคลากร

o27-4-65

 

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o27-5-65

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O27-6