27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จ.สน.)

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงล่าสุด (Update)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จ.สน.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลชององค์การบริหารส่วนตำบลที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จ.สน.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลชององค์การบริหารส่วนตำบลที่แก้ไขเพิ่มเติม

http://www.sakonlocal.go.th/view_all.php?id=3459&date_start=08%2F06%2F2000&date_end=08%2F06%2F2031&search_text=การบริหารงานบุคคล