24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563

ไตรมาศ 1 ดาวน์โหลด

ไตรมาศ 2 ดาวน์โหลด 

ไตรมาศ 3 ดาวน์โหลด