โอนงบประมาณ 2563

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 ปี 2563

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2 ปี 2563

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3 ปี 2563
 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 4 ปี 2563
 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 5 ปี 2563
 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 6 ปี 2563
 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 7 ปี 2563
 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 ปี 2563
 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 9 ปี 2563
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 10 ปี 2563
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 ปี 2563
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 12 ปี 2563
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 13 ปี 2563