ข้อมูลผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลผู้สูงอายุ/คนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 

ประจำปีงบประมาณ  2565