ประวัติการจัดตั้ง

ประวัติการจัดตั้ง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  เดิมเป็นสภาตำบลซึ่งแยกออกจากตำบลห้วยยาง เมื่อปี  พ.ศ. 2517 และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  ตามประกาศปฏิวัติ    ฉบับที่  326  ยกฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่  113  ตอนพิเศษ 52ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เป็น อบต.ขนาดกลาง  เดิมตั้งอยู่บนที่ดินของวัดศรีสะอาดซึ่งได้มอบที่ดินให้ใช้เป็นสถานที่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาตำบลดงมะไฟ ที่ตั้งเลขที่  444  หมู่ที่  12  บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา  ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   เมื่อครั้งเป็นสภาตำบลและได้ปรับปรุงเป็นอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  โดยงบประมาณโครงการพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540  และในปีงบประมาณ  2550  สภามีมติให้สร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่โดยขอใช้พื้นที่ราชพัสดุมีเนื้อที่  10  ไร่  ตั้งอยู่เลขที่  279  หมู่ที่  1  บ้านดงมะไฟ  ถนนสายดงมะไฟ-โนนสมบูรณ์  มีพื้นที่ปกครองในความรับผิดชอบประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน

โลโก้ อบต. ดงมะไฟ