หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 083-3390099


นางสาวอรอุมา  ไตรภพ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร .090-6195889

 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.091-0605512

นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-8511745

นายภัคพงษ์  ธารชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-5926544

นางสาวจิตติมา  วิโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โทร.088-5668936

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.083-5595040