สำนักปลัด


นายอดุลย์  เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสิริกานดา  ลาวงศ์เกิด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระชัย ปาระมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

 
นายอุไทย  เครือบุดดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.นวลจันทร์  อุปพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นิติกร

นายโฉมชาย  คำบอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 นายนพดล  ดงภูยาว
พนักงานขับรถ
นายอนุรักษ์  ลีทนทา
พนักงานขับรถ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดร่างข้อบัญญัติตำบล  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น  รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ
1.  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสารบรรณ  ด้านอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  ด้านงานการเลือกตั้ง   กิจการงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล      ด้านวิชาการ  ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศ  ด้านงบประมาณ  การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติอื่น ๆ การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและงานบุคคลของส่วนราชการ การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ          การบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการทะเบียนประวัติ  แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ด้านอำนวยการ  ด้านป้องกัน  ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู  ด้านกู้ภัย
5.  งานส่งเสริมการเกษตร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานส่งเสริมกลุ่มด้านเกษตร  ประมงและสหกรณ์   ส่งเสริมงานภารกิจด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์  ด้านทะเบียนและข้อมูลด้านการเกษตร  ด้านโรคระบาดด้านพืชและสัตว์  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร