สำนักปลัด


นายอดุลย์  เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสิริกานดา  ลาวงศ์เกิด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระชัย ปาระมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายยุทธพงศ์ ชมเชย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
นายอุไทย  เครือบุดดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.นวลจันทร์  อุปพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.จิราวรรณ โชติพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายโฉมชาย  คำบอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 นายนพดล  ดงภูยาว
พนักงานขับรถ
นายอนุรักษ์  ลีทนทา
พนักงานขับรถ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดร่างข้อบัญญัติตำบล  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น  รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ
1.  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสารบรรณ  ด้านอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  ด้านงานการเลือกตั้ง   กิจการงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล      ด้านวิชาการ  ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศ  ด้านงบประมาณ  การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติอื่น ๆ การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและงานบุคคลของส่วนราชการ การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ          การบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการทะเบียนประวัติ  แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ด้านอำนวยการ  ด้านป้องกัน  ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู  ด้านกู้ภัย
5.  งานส่งเสริมการเกษตร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานส่งเสริมกลุ่มด้านเกษตร  ประมงและสหกรณ์   ส่งเสริมงานภารกิจด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์  ด้านทะเบียนและข้อมูลด้านการเกษตร  ด้านโรคระบาดด้านพืชและสัตว์  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร