สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลดงมะไฟ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลดงมะไฟ

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ
ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ
โทร 081-9651535
นายประวาล  เดชพันนา
รองประธานสภา อบต.องมะไฟ
โทร 080-0092065
นางสาวอุทุมพร  หาดทวายการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร 098-2395773
นายอดิศัย  พิมพ์ภูคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร 081-0542902
นายสุรศักดิ์  บาลวงศ์ษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร 098-1860462

นายประสิทธิ์ชัย  คำชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร 086-0354392

นายพิทักษ์  พิมพ์ภูคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร 096-6535318

นายฝ่าย  บาลวงศ์ษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร 061-1313448

นางสาวบุญเลิศ  วงค์บาตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร 098-3246193
นายสุริยัติ  ดงจำปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
081-1618139
นายวิชัย  หาศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
083-8359867
นายนิรุด นามวงศ์ชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร 082-1102943

รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔