สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลดงมะไฟ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลดงมะไฟ

นายศุภกิจ  วงศ์เตชะ
ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ
โทร 081-9651535
นายประวาล  เดชพันนา
รองประธานสภา อบต.องมะไฟ
โทร 080-0092065
นางสาวอุทุมพร  หาดทวายการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร 098-2395773
นายอดิศัย  พิมพ์ภูคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร 081-0542902
นายสุรศักดิ์  บาลวงศ์ษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร 098-1860462

นายประสิทธิ์ชัย  คำชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร 086-0354392

นายพิทักษ์  พิมพ์ภูคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร 096-6535318

นายฝ่าย  บาลวงศ์ษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร 061-1313448

นางสาวบุญเลิศ  วงค์บาตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร 098-3246193
นายสุริยัติ  ดงจำปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
081-1618139
นายวิชัย  หาศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
083-8359867
นายนิรุด นามวงศ์ชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร 082-1102943

รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ