กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างการบริหารงาน

กองสวัสดิการสังคม


นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางกาญจนา  วงศ์มีแก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางสาวนันทวรรณ  วงศ์เตชะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
ภารกิจหลักกองสวัสดการสังคม  
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การกีฬาและสันทนาการ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ
1.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสวัสดิการสังคม  ด้านพัฒนาสังคม  ด้านจัดระเบียบสังคม  สำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง  ชุมชนของตนเอง  ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  จัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ชุมชน  ดำเนินการพัฒนาชุมชน  ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมการศึกษาการอนามัย  และสุขาภิบาล  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก    ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง   สงเคราะห์คนชรา  คนพิการทุพลภาพ  และผู้ป่วยโรคเอดส์  สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  สำรวจข้อมูลด้านแรงงาน  กลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี  และพัฒนาองค์กรสตรี  ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาว์นโหลดแบบฟอร์มและเอกสารราชการที่นี่

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอฯรับเบี้ยคนพิการปี62
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

 

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี่

แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01)
แบบรับรองสถานะครัวเรือน(ดร.02)
แบบคำร้องขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.03)
แบบคำร้องขอคัดค้าน (แบบดร.05)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.06)

 

 

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 5

กองสวัสดิการสังคม โทร.  042 707342 ต่อ  107

สามารถสอบถามข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลยนะคะ