กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง อบต.ดงมะไฟ


นายภัคพงษ์  ธารชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายทรงศักดิ์  แสนอุบล
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon
(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางเยาวเรศ  วงศ์เตชะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภิเชษฐ  ศรีมุกดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon

(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

 

กองช่าง  มีหน้าที่ควกดามรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง      งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุม      การก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม     การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งานคือ
1.  งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านก่อสร้างและบูรณะถนน  ด้านก่อสร้างและบูรณะถนนสภาพและโครงการพิเศษ  ด้านระบบข้อมูลและแผน เส้นทางคมนาคม  ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านงานสถาปัตยกรรม      งานช่างรังวัด งานช่างสำรวจ ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ด้านประเมินราคา   ด้านควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้างด้านบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ด้านการออกแบบและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสาธารณูปโภคและกิจการประปา  ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจร  ด้านระบายน้ำ  ด้านจัดตกแต่งสถานที่