กองคลัง

 โครงสร้างการบริหารงาน


(นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวเดือน พรหมพินิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon(นางสาวอุไรวรรณ นนท์คำวงค์)
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางเบ็ญจมาภรณ์ จันทร์หอม
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวรรณรัตน์  พรหมภักดี
จพง.พัสดุปฏิบัติงาน
กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน      ทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงิน  ทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
1.  งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ด้านรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน  ด้านจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินด้านเก็บรักษาเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานการบัญชี  ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่าย      ด้านงบการเงินและงบทดลอง  ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าด้านพัฒนารายได้  ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้      และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ    ด้านทะเบียนทรัพย์สิน
แผนที่ภาษี  ด้านพัสดุ   ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย