กองการศึกษาฯ

โครงสร้างการบริหารงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตำราเรียน     การวางแผนการศึกษา  ของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติ  หน้าที่อื่น     ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน  คือ
1.  งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านบริหารวิชาการ  ด้านนิเทศการศึกษา  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านลูกเสือและยุวกาชาด  และด้านห้องสมุด
2.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านกิจการศาสนา  ด้านส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ด้านกิจการเด็กและเยาวชน  ด้านกีฬาและนันทนาการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โทร.  042-707342  ต่อ  106