ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แบบ ส.ถ. ๑/๑ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แบบ ส.ถ. ๑/๑ 6 ตุลาคม 2564