วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ

วัดป่าหนองไผ่ ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดิมเป็นสํานักสงฆ์ป่าหนองไผ่ ซึ่งพระอธิการสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้เข้ามาพำนักเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ ที่ท่านได้จําพรรษากับ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากของชีวิตที่ท่านได้รับการอบรมอย่างเข้มงวดด้วยข้อวัตรปฏิปทาของพระกรรมฐานตามแนวทางอริยประเพณี จนได้รับความไว้วางใจ จากท่านพระอาจารย์มหาบัว ให้มาพักภาวนาและพัฒนาสํานักสงฆ์ป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร เมื่อครั้งแรกที่ท่านพระอธิการสุธรรม เข้ามาพํานักนั้น พื้นที่โดยรอบแห้งแล้งและกันดารมาก ท่านจึงได้แนะนำชักจูงชาวบ้านให้ช่วยกันปลูกป่าให้มีความชุ่มชื่นรื่นรมย์ และช่วยกันรักษาธรรมชาติเพื่อคงความสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ ส่วนเสนาสนะที่พักอาศัย เป็นไปอย่างเรียบง่าย สร้างเป็นกุฏิหรือเพิงเล็กๆ หลังคามุงหญ้าคา ไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆ ท่านมุ่งเน้นให้ทั้งพระสงฆ์และญาติโยม ปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังและเคร่งครัด ในข้อวัตรตามปฏิปทาของพระวัดป่า ท่านพระอธิการสุธรรมได้พัฒนาสถานที่นี้อย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงความสงบ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพ และความเหมาะสมแก่การบําเพ็ญภาวนา

ปลาย พ.ศ. ๒๕๓๘ ท่านพระอธิการสุธรรม สุธัมโม ได้เมตตาเอื้อเฟื้อให้อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกําแหง ได้มาพํานักถาวร ที่สํานักสงฆ์ป่าหนองไผ่ เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามเป้าหมายสูงสุดของชีวิต หลังจากที่ได้เคยมีโอกาสมาพักปฏิบัติธรรม เป็นครั้งคราวอยู่หลายครั้ง อุบาสิกา คุณรัญจวน ได้มีส่วนร่วมช่วยดําเนินการขอขึ้นทะเบียนจากสํานักสงฆ์เป็นวัดโดยได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ขณะที่ท่านพระอธิการสุธรรม สุธัมโม ได้อนุเคราะห์เกื้อหนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของอุบาสิกา คุณรัญจวน ตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน

 

การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกําแหง ได้รับความเมตตาจากพระอธิการสุธรรม สุธัมโม ให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง ของวัดป่าหนองไผ่ เป็นสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ และท่านได้รับเป็นประธานอํานวยการโครงการจนแล้วเสร็จ และเปิด อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงชีวิตโลก ชีวิตธรรม และข้อธรรมของคําสอน ของอุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกําแหง รวมทั้งมีพื้นที่อบรมและฝึกปฏิบัติภาวนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน ครู และผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม