โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2 สายครองส่งน้ำ – สนนสายศรีวิชาเต่างอย