คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล