ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 2565

นายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ประกอบด้วย

  • การพัฒนาองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  • การพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  • มีความรับผิดชอบ  มีเจตจำนงในการบริหารงาน
  • ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
  • ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  • ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  • ด้านการสื่อสารภายใน และภายนอกหน่วยงาน