ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ