โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองไผ่ ม.7 จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ
เปิดอบรมโครงการโดย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) และ (นางชาญชัย อ่อนจงไกร) ผู้กล่าวรายงาน…