โครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิต ปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดย ชมรม อสม. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดงมะไฟ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้พิการทางจิต ปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ เปิดอบรมโครงการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายอุดร อุ่มภูธร) ประธานชมรม เป็นผู้กล่าวรายงาน