โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9