บันทึกข้อตกลง ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จ.สกลนคร

บันทึกข้อตกลง ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จ.สกลนคร ระหว่าง อบต.ดงมะไฟ กับ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3  บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 และโรงเรียนบ้านนากับแก้

บันทึกข้อตกลง ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จ.สกลนคร ระหว่าง อบต.ดงมะไฟ  กับโรงเรียนรโรงเรียนบ้านนากับแก้