รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ2563

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ